تبلیغات
واقعه - زنى كه یك شبه قرآن را تلاوت كرد
واقعه
دفاع مقدس بزرگ ترین واقعه ی قرن اخیر
نوشته شده در تاریخ شنبه 1392/01/31 توسط مرتضی بابانژاد

عبدالله بن مسعود گوید: چرا بر كسانى كه خدا در قرآن بر ایشان لعن فرستاده لعنت نفرستم ؟ یعنى زنان خال كوبنده (واشمه ) و زنانى كه نزد آنان براى خال كوبى مى روند (مستوشمه ) و آرایشگرانى كه موى برخى زنان را به سر بعضى دیگر وصل مى كنند (واصله ) و كسانى را كه براى این عمل نزد آنها مى روند (مستوصله ). (50)
زنى این سخن ابن مسعود را شنید، تمام قرآن را قرائت كرد، ولى این گفته این مسعود را در آن نیافت . روز بعد نزد او آمد و گفت : شب گذشته ، تمام قرآن را تلاوت كردم و آنچه را تو گفتى در آن نیافتم ، خداوند كه زنان و اشمه را لعنت نكرده است . ابن مسعود گفت : مگر خداوند نفرموده است :

وما اتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا (51)
و رسول خدا فرموده :
خداوند زنهاى واشمه و مستوشمه را لعن كرده است .
(52)
در این روایت تاریخى چند نكته برجسته و قابل توجه ، به چشم مى خورد:
1 - میزان دقت و توجه یك زن به روایتها و نقل مطالب . این خانم وقتى احساس كرد مطلبى به قرآن نسبت داده شده كه در آن نیست ، به تفحص و تحقیق پرداخت .
2 - تلاوت قرآن در یك شب . این بانو براى ارزیابى درستى و نادرستى سخن ابن مسعود در یك شب تمام قرآن را تلاوت كرد.
3 - ادب اعتراض . قبل از بررسى و كسب اطمینان زبان به اعتراض نگشود.
4 - پیگیرى . پس از بررسى نزد گوینده رفته و او را متوجه خطایش كرد، گرچه ابن مسعود از سلاح توجیه استفاده كرد، ولى او وظیفه خویش را به انجام رسانید.قالب وبلاگ